Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Lewandowskiej-Fac
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz świadczenia usług prawnych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w w/w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z realizacją umowy i świadczenia usług prawnych i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Panią/Panem umowy,
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, takim jak: obsługa IT, obsługa księgowa, podmioty zajmujące się hostingiem,
  • podmiotom, które Administrator upoważnił do przetwarzania danych w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej, tj. radcom prawnym i adwokatom współpracującym z Administratorem.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz 6 lat od jej zrealizowania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania Kancelaria nie będzie mogła udzielić pomocy prawnej.